جوجه زعفرانی مخلوط یک کیلو گرم

۱۶۰,۶۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید

جوجه سیر و گوجه مخلوط یک کیلو گرم

۱۶۶,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

جوجه مکزیکی مخلوط یک کیلو گرم

۱۶۵,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

جوجه ایتالیایی مخلوط یک کیلو گرم

۱۶۴,۷۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

جوجه لاری مخلوط یک کیلو گرم

۱۶۳,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد الویه راد پروتیین یک کیلوگرم

۱۶۶,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد پاستا راد پروتیین 500 گرم

۶۶,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد روسی راد پروتیین 500 گرم

۸۴,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد لبو راد پروتیین یک کیلوگرم

۱۲۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

زیتون گردو راد پروتیین یک کیلو گرم

۲۳۳,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ران عربی مرغ یک کیلو گرم

۱۶۶,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

جوجه سالسا مخلوط یک کیلو گرم

۱۶۵,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید